Geef jongeren hoop

Geef jongeren hoop

Maak juist nu verbinding met jongeren

Jon­ge­ren voelen zich vaak een­zaam en de corona-pandemie heeft dat alleen maar ver­sterkt. Een samen­wer­king van ver­schil­lende chris­te­lijke jon­ge­ren­orga­ni­sa­ties hebben de trends onder de jeugd van 2020 onder­zocht en in een do­cu­ment opge­te­kend.

Eenzaam­heid

Veel jon­ge­ren kampen met een­zaam­heid en de corona-pandemie heeft dit flink ver­sterkt. Het veelal online contact blijft vaak op­per­vlak­kig of geeft statusdruk. Omdat er min­der fysieke contacten zijn, is bevesti­ging – of juist afwij­zing – online een grotere rol gaan spelen. Juist de verbin­ding en waar­de­ring met en van leef­tijdsgenoten is enorm be­lang­rijk voor de ont­wik­ke­ling van een jon­gere. De meest basale dingen voor jon­ge­ren zoals feestjes, ver­jaar­da­gen en vakanties (naar het bui­ten­land) kunnen niet meer gevierd wor­den.

Het feit dat ze ook nog als aparte groep wor­den weg­ge­zet die het voor de samen­le­ving verpest, terwijl ze vaak net zo goed hun best doen, geeft hen nog sterker het gevoel ongezien en onge­waar­deerd te zijn en ver­sterkt des te meer het gevoel van een­zaam­heid.

Meer lezen: Geef jongeren hoop