Interreligieuze dag van gebed, vasten en liefdadigheid

Donderdag 14 mei

De Pau­se­lijke Raad voor de Interreli­gi­euze Dialoog roept mensen van alle gods­diensten en levens­be­schou­wingen en alle mensen van goede wil op zich te verenigen, in deze moei­lijke tijd van het corona­vi­rus, in een dag van gebed, vasten en lief­da­dig­heid op don­der­dag 14 mei 2020.

De Raad volgt hiermee de oproep van het ‘Hoger comité voor men­se­lijke broe­der­schap’, vorig jaar opgericht als ant­woord op het do­cu­ment over men­se­lijke broe­der­schap, onder­te­kend door paus Fran­cis­cus en sjeik Ahmed el-Tayeb, grootimam van Al-Azhar.

De interreli­gi­euze dag op 14 mei vindt in­spi­ra­tie in de interreli­gi­euze bij­een­komsten in Assisi. In 1986 kwamen reli­gi­euze lei­ders, joden, chris­te­nen, moslims, boeddhisten, hindoes en volgelingen van jainisme, shinto, sikhisme, tra­di­tio­nele religies van Afrika en Amerika en parsi’s daar samen op ini­tia­tief van paus Johannes Paulus II tij­dens een vredes­bij­een­komst en werd daarna jaar­lijks herhaald. In 2005 orga­ni­seer­de het platform In Vrij­heid Verbon­den voor het eerst een interreli­gi­euze happe­ning op een derge­lijk grote schaal in Neder­land.

Doe mee!

Ook ge­zond­heid gaat ie­der­een aan, ongeacht religie of levens­be­schou­wing. De Katho­lie­ke Contactraad voor de Interreli­gi­euze Dialoog spreekt dan ook de hoop uit dat velen op don­der­dag 14 mei meedoen aan de interreli­gi­euze dag, vanwege de corona­maat­re­ge­len ieder veilig voor zich. “Om deze pandemie te over­win­nen, de vei­lig­heid, stabili­teit te her­stel­len, ge­zond­heid en wel­vaart, zodat na deze pandemie onze wereld een betere plek voor de mens­heid en broe­der­schap zal wor­den dan ooit tevoren”, aldus het Hoger Comité voor de men­se­lijke broe­der­schap.