Online Open Dagen Tiltenberg

Bij gelegen­heid van Roepingen­zon­dag pre­sen­teer­den zowel het Theo­lo­gisch Instituut St. Boni­fa­tius als Groot­semi­narie St. Wil­li­brord zich via online kanalen. Wie het gemist heeft of het nog een terug wil kijken, zijn video’s be­schik­baar via de res­pec­tie­ve­lijke web­si­tes.

Boni­fa­tius­in­sti­tuut

Zater­dag 2 mei pre­sen­teerde onder andere studieprefect Diederik Wienen de moge­lijk­he­den van het Boni­fa­tius­in­sti­tuut. Bovendien hield Mgr. Jan Hendriks online een college ‘Ker­ke­lijke do­cu­menten 1a’ waardoor belang­stel­len­den direct een indruk kregen van het instituut.

Wil­li­brord­semi­narie

Zondag 3 mei werd een online ‘Onder­schei­dings­dag’ ge­pre­sen­teerd waarbij onder andere vier ge­tui­ge­nissen langskwamen. Daarbij was er niet alleen aan­dacht voor het pries­ter- en diaken­ambt en het reli­gi­euze leven, maar ook voor de roe­ping van het huwe­lijk.

Warme belangstelling voor online Open Dagen