Theologie studeren in deeltijd?

Theologie studeren in deeltijd?

Op De Tiltenberg in Vogelenzang bestaat de mogelijkheid om in deeltijd theologie te studeren. De studie is bedoeld voor iedereen die zich verder wil laten vormen in het katholieke geloof en zich verder wil verdiepen in de katholieke theologie, voor degenen die een zending tot catechist zouden willen ontvangen of wellicht zich geroepen weten tot het diakonaat.

Op zater­dag 2 mei j.l. vond een online Open Dag van het Boni­fa­tius­in­sti­tuut plaats via de live­stream van de Ka­the­draal Sint Bavo in Haar­lem. U kunt de Open Dag via deze link terugkijken. U vindt hier in­for­ma­tie over de studie­moge­lijk­heden aan het Boni­fa­tius­in­sti­tuut met daarbij ook de verhalen van enkele stu­den­ten over hun erva­ringen op het Instituut. Voor meer informatie kunt u ook contact opnemen met de studieprefect, de heer Diederik Wienen.

U kunt zich nog aanmelden voor het studiejaar dat deze maand van start gaat.

Op zoek naar jouw bestemming?

Ben je bezig met keuzes die voor je verdere leven van belang zijn zoals studie, werk, relatie, roe­ping, etc.? Op zon­dag 3 mei is er een speciale (online) dag geweest voor jongeren van 17-28 jaar m.b.t. de onder­schei­ding van levens­keuzen (studie, werk, relatie, roe­ping tot pries­ter­schap, reli­gi­eus leven, etc.). De inlei­ding van de spirituaal van het seminarie, pastoor Smith, en de ge­tui­ge­nissen van een zuster, een se­mi­na­rist en een echtpaar kun je via deze link gemakkelijk terugkijken.