Is er meer?

Alpha Cursus

Het Hei­lig­dom Onze Lieve Vrouw ter Nood te Heiloo or­ga­ni­seert dit najaar een tweetal Alpha-cursussen. Deel­ne­mers kunnen kiezen voor een online cursus – lekker relaxed vanuit het comfort van het eigen thuis, of fysiek in Heiloo inclusief een gezellige ge­za­men­lijke maal­tijd.

Mis­schien heb je altijd al gedacht: ik zou wel wat meer van het chris­te­lijk/katho­liek geloof willen weten. De Alpha cursus bestaat uit ongeveer tien in­ter­ac­tie­ve bij­een­komsten waarin je open­lijk kunt praten over de basis van het geloof. De cursus is gratis, gezellig en in­spi­re­rend.

Voor meer informatie en of aanmelden ga naar de website

Bij Alpha kan ie­der­een op een ontspannen manier ont­dek­ken wat het chris­te­lijk geloof inhoudt. De cursus is laag­drem­pe­lig, leer­zaam en ook gewoon leuk. Er zijn geen kosten aan verbon­den, behalve een vrij­wil­lige bijdrage voor de maaltij­den. Het enige dat je nodig hebt is een com­puterlaptop of tablet waar­mee je op in­ter­net kan. Elke avond is van 19.30 tot ca. 21.00 uur.

Meer dan 25 miljoen mensen we­reld­wijd hebben Alpha gedaan. In Neder­land zijn dat er inmiddels ruim 280.000. Alpha wordt gegeven in kerken, cafés, stu­den­ten­ver­eni­gingen, jon­ge­ren­clubs en zelfs in ge­van­ge­nissen. En nu dus ook online!

Geef jezelf op via jcjdewit@gmail.com of bel met rector Jeroen 06 – 40 125 490